Sonic The Hedgehog 2 - 8 Bit

 • Opening Demo
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 256 00:00:31 mp3
 • Title Screen
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 259 00:00:20 mp3
 • Act Start
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 209 00:00:03 mp3
 • Underground Zone
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 249 00:01:30 mp3
 • Act Complete
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 162 00:00:04 mp3
 • Found Emerald!
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 143 00:00:03 mp3
 • Invincible
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 196 00:00:19 mp3
 • Boss Theme
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 203 00:00:58 mp3
 • Sky High Zone
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 148 00:00:48 mp3
 • Aqua Lake Zone
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 119 00:01:37 mp3
 • Green Hills Zone
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 292 00:01:10 mp3
 • Gimmick Mountain Zone
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 99 00:01:22 mp3
 • Scrambled Egg Zone
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 132 00:01:04 mp3
 • Crystal Egg Zone
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 112 00:01:08 mp3
 • Ending
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 148 00:02:19 mp3
 • The End
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 138 00:00:04 mp3
 • Death
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 124 00:00:04 mp3
 • Game Over
  Gatao, Nao Chan, Dawasa
 • 140 00:00:06 mp3